صفحه اصلی > مدیر 

نام  و نام خانوادگی     : دکتر نعمت الله امانی

پست سازمانی          : معاون هماهنگی برنامه و بودجه

شماره تلفن تماس      : 37187112 (025)

آدرس پست الکترونیک : boodjeh@qom-mporg.ir
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم