صفحه اصلی > شرح وظایف 

وظایف معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

 

·       مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی توسعه ملی و منطقه ای و اجرای نظام مصوب در استان.

 

·       تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی بلند مدت , میان مدت و کوتاه مدت استان و شهرستان ها در چاچوب برنامه کلان کشور.

 

·       تهیه و تدوین برنامه ها و سیاستهای کلان امور اشتغال و سرمایه گذاری , جمعیت , آمایش سرزمین , آینده نگری , محیط زیست , توسعه منابع انسانی.

 

·       نظارت و ارزشیابی فعالیت های اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی استان با اهداف و خط مشی های توسعه ملی , منطقه ای و استانی.

 

·       انجام امور مربوط به برنامه ریزی منطقه ای و تهیه طرح های آمایش سرزمینی استان.

 

·       تهیه و تدوین گزارش های سالانه اقتصادی و اجتماعی استان.

 

·       انجام امور مربوط به تدوین و تلفیق استان, بودجه سنواتی , پیوست ها و مستندات آن با همکاری دستگاههای اجرایی و گروههای دیگر و در چارچوب ضوابط تعیین شده.

 

·       انجام امور مربوط به تلفیق بودجه پیشنهادی استان برای درج در لایحه بودجه سنواتی و دفاع و پیگیری در مراجع مربوطه.

 

·       تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی بخش های مختلف در چارچوب بخشنامه بودجه , ضوابط , دستورالعمل ها بودجه کل کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی.

 

·       انجام امور مربوط به توزیع و تهیه ابلاغ درآمدهای استانی , اعتبارات هزینه ای , تملک دارایی های سرمایه ای , تملک دارایی های مالی و ردیف های متفرقه .

 

·       بررسی و مبادله موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای , تملک دارایی های سرمایه ای , تملک داراییهای مالی و ردیف های متفرقه با دستگاههای اجرایی .

 

·       انجام امور مربوط به تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی.

 

·       بررسی , تهیه و تدوین برنامه های بخش های امور تولیدی , زیربنایی , علمی , فرهنگی و اجتماعی .

 

·       تهیه و تدوین گزارش عملکرد اعتبارات هزینه ای , تملک داراییهای سرمایه ای ومالی و تبصره های بودجه.

 

·       نظارت و ارزشیابی بر فعالیت های هزینه ای , طرح ها و پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای و مالی به منظور مطابقت عملیات انجام شده با برنامه ها و اهداف پیش بینی شده.

 

·       پیگیری امور مربوط به تحقق وصول درآمدهای دستگاههای اجرایی.

 

 

·       بررسی چگونگی و نقش سرمایه گذاری های بخش غیر دولتی و مشارکت های عمومی و غیر دولتی در اقتصاد استان.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم