صفحه اصلی > قوانین و دستورالعلها > بخشنامه ها > بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم