صفحه اصلی > قوانین و دستورالعلها > بخشنامه ها > بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ 

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ - ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال ۱۳۹۷ شامل: بودجه‌ريزي هزينه‌اي - بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي - بودجه تملك دارايي‌هاي مالي - بودجه شركت‌هاي دولتي

 

پیوست شماره (1) : برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

پیوست شماره (2) : ضوابط مالی

پیوست شماره (3) : دستوالعمل دستگاههای اجرایی

پیوست شماره (4) : دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

پیوست شماره (5) : دستورالعمل بودجه شرکتهای دولتی

پیوست شماره (6) : دستگاه‌هاي اجرايي موضوع بند(پ) ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم